تطبیق «اسکار و بانوی صورتی‌پوش» و «روی ماه خدا را ببوس»

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران(دانشیار).

چکیده

بررسی شباهت‌های مضمونی و ساختاری میان آثار ادبی برجسته جهان همواره مورد توجه پژوهشگران در حوزه ادبیات تطبیقی بوده است. مصطفی مستور نویسنده معاصر کشورمان به تقریب نزد محققان ایرانی شناخته شده است. نگرش وی به امور ماورایی، او را به خلق اثر برجسته‌اش «روی ماه خدا را ببوس» برانگیخت و وی را بر آن داشت تا مقوله‌ای برگزیند که برای انسان معاصر زمینه‌ساز تحولات روحی شگرف باشد. «روی ماه خدا را ببوس» اثر داستانی مستور و «اسکار و بانوی صورتی‌پوش» اثر اشمیت با وجود زبان و خاستگاه‌های متفاوت در طرح مضمون تأمل در رازهای جهان آفرینش و بازگشت به دنیای معنویات از نگرش و درونمایه‌ای هم‌سان برخوردارند. از این رو در مقاله حاضر در صددایم با تکیه بر ابزارهای تحلیلی نقد مضمونی در حوزه ادبیات تطبیقی به مطالعه همانندی‌ها در مضامین و درونمایه‌های دو اثر مذکور پرداخته و به موازات آن سایر اجزای این دو رمان فلسفی (مانند ساختار داستانی و پردازش شخصیت‌ها) را مورد مداقه قرار دهیم. 

کلیدواژه‌ها


کتابنامه
اشمیت، اریک امانویل. 1386، اسکار و بانوی صورتی‌پوش، ترجمه محبوبه فهیم کلام، تهران: انتشارات دات.
داد، سیما. 1371، فرهنگ اطلاحات ادبی، تهران: انتشارات مروارید.
مستور، مصطفی. 1379، روی ماه خدا را ببوس، تهران: نشر مرکز.
مستور، مصطفی. 1383، مبانی داستان کوتاه، تهران: نشر مرکز.
مکاریک، ایرنا ریما. 1388 / 2009، دانشنامه نظریه‌های ادبی معاصر، ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: نشر خانه آگاه.
میرصادقی، جمال.1360، ارکان داستان کوتاه در ادبیات داستانی، تهران: مؤسسه فرهنگی ماهور.
گلشنی، مهدی.1380، علم و مذهب در قرن 21، تهران: مؤسسه علوم انسانی.
ویلیامز، کارل. 1385، دین و روان‌شناسی، ترجمه افسانه نجاریان، تهران: نشر رزش.
 
مقالات
ابو محبوب، احمد. 1389 «اندیشه‌های هستی‌شناسانه در رمان‌های سلوک و مهمانی خداحافظ»، فصلنامه ادبیات تطبیقی، دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت.
جوانمردی، سارا. 1392، «تحلیل محتوایی و ساختاری رمان آسوموار»، نقد زبان و ادبیات خارجی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
گرجی، مصطفی. 1381، «نقد و مقایسه ژان باروا و روی ماه خدا را ببوس»، دانشگاه کرمان، ش 21.