مفهوم هویت اجتماعی در آثار ناتالیا گینزبورگ و فریبا وفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.

2 عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا، گروه زبان و ادبیات فارسی(استاد).

چکیده

ناتالیا گینزبورگNatalia Ginsburg  (1916- 1991) از برجسته‌ترین نویسندگان ایتالیایی قرن بیستم است. محور داستان‌های گینزبورگ زنان و مسائل آنان است. شخصیت‌های زن آثار گینزبورگ با شخصیت‌های زن در رمان‌های داستان‌نویسان ایرانی قابل مقایسه‌اند. هدف از نگارش این مقاله مقایسه تطبیقی مفهوم هویت در آثار گینزبورگ با یکی از نویسندگان وطنی فریبا وفی است. در این پژوهش برای بررسی زیرساخت‌های رمان (روایت از زندگی افراد)، هویت اجتماعی‌ای را که قهرمان داستان در طی کنش ارتباطی با شخصیت‌های دیگر داستان، در طی زندگی روزمره نمایان می‌کند بررسی خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها


آبوت، پاملا و والاس کلر. 1380، جامعه شناسی زنان، ترجمه منیژه عراقی، تهران: نشر نی.
ابراهیم، محسن. 1376، ادبیات و نویسندگان ایتالیا، ج 1، چاپ اول، انتشارات فکر روز.
براهنی، رضا. 1343، تاریخ مذکر(رس‍ال‍ه‌ای‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ت‍ش‍ت‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ در ای‍ران‌)، ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر اول‌.
جنکینز، ریچارد. 1381، هویت اجتماعی، ترجمه تورج یاراحمدی، تهران: شیرازه.
گینزبورگ، ناتالیا. 1364، الفبای خانواده، ترجمه فیروزه مهاجر، ویراستاری هوشنگ گلشیری، تهران: انتشارات پاپیروس.
گینزبورگ، ناتالیا. 1388، دیروزهای ما، ترجمه منوچهر افسری، تهران: کتاب خورشید.
گینزبورگ، ناتالیا. 1368، نجواهای شبانه، ترجمه فریده لاشایی، چاپ دوم، تهران: انتشارات اسپرک.
عزیززاده، گیتی. 1387، زن و هویت‌یابی در ایران امروز، تهران: روشنگران و مطالعات زنان.
مهاجر، فیروزه و شیردل، کامران. 1368، گزیده داستان‌های کوتاه از نویسندگان معاصر ایتالیا، چاپ اول، تهران: پاپیروس- پیشبرد.
نوذری، حسینعلی. 1381،  بازخوانی هابرماس، تهران: نشر مرکز.
وفی، فریبا. 1391، الف، پرنده‌ من، چاپ هفتم، تهران: نشر مرکز.
وفی، فریبا. 1391، ب، ترلان، چاپ سیزدهم، تهران: نشر مرکز.
وفی، فریبا. 1391، پ، رؤیای تبت، چاپ هشتم، تهران: نشر مرکز.
 
مقالات
برزگر خالقی، محمدرضا و نیساری تبریزی، رقیه. 1390، «سیمای زن و عشق در «دده قورد» و «ایلیاد و ادیسه»»، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، دانشگاه آزاد جیرفت، شماره20: 41-31.
بی نیاز، فتح الله. 1384، «سکوت، حاشیه و دیگر هیچ(نگاهی به رمان نجواهای شبانه)»، گلستانه، شماره 65: 94-91.
خسروی‌‌شکیب، محمد. 1389، «بررسی اندیشه فمنیسم در آثار شهرنوش و مارگریت دوراس»، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، دانشگاه آزاد جیرفت، سال چهارم، شماره 15: 95-81