بررسی تطبیقی آیین عیاری در ایران و شوالیه‌گری در غرب

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد(استادیار).

2 کارشناس ارشد ادبیات فارسی دانشگاه ازاد بروجرد

چکیده

زور و ستم، تبعیض، قتل و غارت، بردگی و اسارت واقعیت تلخی بود که با بشر زاده شد و با وی رشدکرد و بالید. همین عامل سبب شد تا گروه‌هایی از مردم از جان گذشته در مقابل ستمگران و زورگویان قد علم کنند و در روزگاری که هنوز انسان قوانین بازدارنده وضع نکرده بود، از ضعیفان حمایت کنند و در جهت برقراری عدالت بکوشند. از این گروه‌ها در نقاط مختلف دنیا می‌توان نشان یافت. عیاران در ایران، صعالیک در کشورهای عرب، شوالیه‌ها در غرب و سامورایی‌ها در ژاپن از جمله این گروه‌ها به شمار می‌آیند. در این جستار تلاش می‌کنیم به شیوه تطبیقی به بررسی آیین عیاری در ایران و آیین شهسواری و شوالیه گری در غرب بپردازیم و شباهت‌ها و تفاوت‌های آن دو را بیان کنیم. هم‌چنین تأثیر این آیین‌ها را در ادبیات ایران و غرب نشان دهیم.

کلیدواژه‌ها


انوری، حسن. 1380، فرهنگ بزرگ سخن، ج 5، تهران: سخن.
بهار، مهرداد. 1362، جستاری چند در فرهنگ ایران، تهران: چشمه.
پیرنیا، مشیرالدوله. 1387، ایران باستان. ج4. تهران: دبیر.
جیمزآ، کوریک. 1386، امپراطوری بیزانس، ترجمه مهدی حقیقت خواه، تهران: ققنوس.
حافظ، شمس الدین محمد. 1381، دیوان اشعار، تصحیح قاسم غنی، تهران: جاجرمی.
دانشگر، احمد. 1381، فرهنگ نوین فارسی، تهران: حافظ نوین.
دورانت، ویل. 1387، تاریخ تمدن، ترجمه احمد بطحائی، تهران: علمی و فرهنگی.
دهخدا، علی اکبر. 1341، لغتنامه دهخدا، ج30، تهران: دانشگاه.
ریاض، محمد. 1382، فتوت نامه. به اهتمام عبدالکریم جربزه دار، تهران: اساطیر. 
سنایی غزنوی، ابوالمجد مجدود بن آدم. 1389، دیوان اشعار سنایی، تصحیح و توضیح مظاهر مصفا، تهران: زوار.
شفیعی کدکنی، محمدرضا. 1386، قلندریه در تاریخ، تهران: سخن.
کربن، هانری. 1385، آیین جوانمردی، ترجمه احسان نراقی، تهران: سخن.
گامبریج، ارنست. 1389، تاریخ جهان، ترجمه علی رامین، تهران: نی.
لویی بیئل، تیمونی. 1385، جنگ‌های صلیبی، ترجمه سهیل سمی، تهران: ققنوس.
مارچ تاین، اوا. 1370، قهرمانان قرون وسطی، ترجمه احمد صفوی، تهران: حافظ.
مؤذن جامی، محمدمهدی. 1379، ادب پهلوانی، تهران: قطره.