نگاهی تطبیقی به آثار مشاهیر ایران در ادبیات عرب

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت.

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کاشمر.

چکیده

در این مقاله بنا داریم مشاهیر ایران در ابیات عرب را معرفی کنیم. برای این مهم به بررسی ادوار تاریخ ادبیات پرداختیم و روشن شد که سهم ایرانیان در تبلور ادبیات عربی چشمگیر است. اسلام با ورود به ایران طرفدارانی پیدا کرد، و اختلاط اعراب با ایرانیان باعث شد تا فرهنگ دو کشور بر یکدیگر تأثیر بگذارد. این تأثیر در دوره اموی کم‌رنگ‌تر است چون حکومت اموی همواره نژاد عرب را بر غیر عرب به خصوص ایرانیان ترجیح می‌داد و همین باعث شد که ایرانیان کم‌تر در این دوره وارد حوزه ادبی شوند. ولی اختلاط شدید و رفعت مقام ایرانیان در دوره عباسی در ظهور چهره‌های مذهبی، ادبی و علمی سهم شایسته‌ای دارد. در این مقاله با برخی مشاهیر که بیش‌تر چهره‌های ادبی هستند آشنا‌ می‌شویم و با نگاهی تطبیقی به بررسی آثار آن‌ها می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها


کتب فارسی
آذر شب، محمدعلی. 1375ش. الأدب العربی وتاریخه(حتی نهایة العصر الاموی)، تهران: سازمان سمت.
خرمشاهی، بهاء الدین. 1383 ش، کلیات سعدی، تهران: انتشارات دوستان.
رودکی، ابو عبدالله. 1382 ش، دیوان، به کوشش منوچهر علی پور، تهران: انتشارات تیرگان.
صفا، ذبیح الله. 1385ش، تاریخ ادبیات در ایران، تهران: انتشارات فردوس.
محمد بن بهاء الدین، شمس الدین(حافظ شیرازی). 1377ش، دیوان، تصحیح محمد قزوینی و قاسم غنی، تهران: انتشارات اقبال.
کتب عربی
ابن هانی، حسن(ابونواس). 1422 ق، دیوان، شرح سلیم خلیل قهوه چی، بیروت: دارالکتب العلمیه.
اصفهانی، ابوالفرج. 1412هـ.ق، الأغانی، شرح دکتر یوسف الطویل، بیروت: دارالکتب العلمیه.
الثعالبی النیسابوری، ابومنصور عبدالملک. 1403ق، یتیمة الدهر فی محاسن اهل العصر، شرح و تحقیق دکتر مفید محمد قمیحه، بیروت: دارالکتب العلمیه.
سعد سلمان، مسعود. 1363 ش، دیوان، با مقدمه ناصر هیری، تهران: نشر گلفام.
سعید، علی احمد(ادونیس). 1376 ش، پیش درآمدی بر شعر عربی، ترجمه: کاظم برگ نیسی، تهران: انتشارات فکر روز.
ضیف، شوقی. 1966 م، تاریخ الأدب العربی، قاهره: دارالمعارف.
ضیف، شوقی. 1990م، عصر الدول و الامارات(تاریخ الادب العربی)، قاهره: دارالمعارف.
العشماوی، محمد زکی. 1980م، موقف الشعر من الفن والحیاة، بی جا، دارالنهضه العربیه.
غنیمی هلال، محمد. 1996 م، دراسات و نماذج، قاهره: دارالنهضه مصر.
الفاخوری، حنا. 1368ش، تاریخ ادبیات زبان عربی، مترجم عبدالمحمد آیتی، تهران: انتشارات توس.
الفاخوری، حنا. 1380ش، تاریخ الأدب العربی. تهران: انتشارات توس.
کحاله، عمر رضا. 1993م، معجم المؤلفین، بیروت: مؤسسه الرساله.