مقایسه تطبیقی اشعار مدحی عمعق بخارائی و متنبی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان(استاد).

2 دانشجوی دکتری ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان.

چکیده

هدف مقاله حاضر آن است که دو شاعر توانای فارسی و عربی یعنی عمعق بخارایی و متنبی را بعد از معرفی مختصر آن‌ها به صورت اجمالی با هم مقایسه کند.  تنها اشعار مدحی ایشان مدّ نظر می‌باشد. در آن بین تاریخچه‌ای کوتاه از تأثیرات دو زبان فارسی و عربی بر هم و نظریه‌های اندیشمندان در آن باره ارائه می‌گردد. با وجودی که ادب عربی نزدیک‌ترین سنت‌ها را با ادب پارسی دارد و با همه تفاوت‌هایی که در تقسیمات زبان‌شناسی دارند، سرنوشت این دو زبان به هم گره خورده است، و تأثیر شگرفی بر یکدیگر داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


کتابنامه
دودپوتا، عمرمحمد. 1382ش، تأثیر شعر عربی بر تکامل شعر فارسی، ترجمه سیروس شمیسا، تهران: صدای معاصر.
شفیعی کدکنی، محمدرضا. 1373ش. صور خیال در شعر فارسی، تهران: انتشارات آگاه.
صفا، ذبیح الله. 1371ش، تاریخ ادبیات در ایران، جلد دوم، تهران: انتشارات فردوس.
ضیف، شوقی. 1381ش، تاریخ و تطور علوم بلاغت، تهران: سمت.
عمعق، شهاب الدین. دیوان اشعار شهاب الدین عمعق بخارایی همراه با تحقیق در احوال و آثار و توضیح اشعار او، مصحح علیرضا شعبان لو، تهران: آزما.
منوچهریان، علیرضا. 1387ش، ترجمه و تحلیل دیوان متنبی، جلد اول، شرح برقوقی تطبیق با شروح واحدی، عکبری و یازجی، تألیف علیرضا منوچهریان، تهران: زوار.
نظامی عروضی سمرقندی، احمد بن عمر بن علی. 1372ش، چهار مقاله، تصحیح علامه محمد قزوینی، تهران: جامی.
یلمه ها، احمدرضا. 1353ش، ترنم خیال، تهران دانشگاه آزاد دهاقان.
 
مقالات
ممتحن، مهدی و سمانه شریفی راد. زمستان 1390، «مدح در اشعار متنبی و حافظ»، دانشگاه ازاد جیرفت، دوره 5، شماره 20، صص 137-149.