تحلیل استنادی مقالات مجله «مطالعات ادبیات تطبیقی»

نویسنده

عضو هیأت علمی مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری(RICeST).

چکیده

این پژوهش با هدف ارزیابی و تحلیل استنادی مجله «مطالعات ادبیات تطبیقی» طی سال‌های 1386تا 1392 انجام شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که مجله «مطالعات ادبیات تطبیقی» در هفت سال مورد بررسی 262 مقاله در 28 شماره منتشر نموده است. آمار مشارکت نویسندگان نشان می‌دهد در سال‌های مورد بررسی 15/51 درصد مقالات تک نویسنده بوده است. به بیان دیگر در چهار سال نخست مشارکت علمی نویسندگان ضعیف بوده و اکثر مقالات تک نویسنده بوده است؛ ولی در سه سال اخیر نویسندگان به سمت مشارکت گروهی و هم‌تألیفی در نگارش مقالات روی آوردند. این پژوهش نشان می‌دهد که مهدی ممتحن با 22 مقاله به عنوان پرکارترین نویسنده این مجله معرفی می‌گردند. هم‌چنین دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت با 46 مقاله به عنوان دانشگاه پرتولید در جایگاه نخست قرار دارد. نویسندگان این مجله در میان منابع اطلاعاتی حدود 90 درصد از کتاب‌ها استفاده نموده‌اند و قریب به 71 درصد منابع اطلاعاتی مقالات این مجله به زبان فارسی بوده است.

کلیدواژه‌ها


مقالات
احمدی، حمید و علی سلیمی و لادن فتحی. 1392، «تحلیل استنادی و روابط هم‌نویسندگی مقاله‌های مجله علمی - پژوهشی مجله مطالعات ادبیات تطبیقی(مورد مطالعه: شماره 1 تا 20)»، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، دوره 9، شماره­ 29: صص 149-171.
اسدی، مریم و سامان ثقفی. 1392، «بررسی میزان هم‌تألیفی پژوهشگران ایرانی در حوزه فنی و مهندسی در سال‌های 1990 تا 2010»، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، دوره 14، شماره 55: صص 111-134.
تیمورخانی، افسانه. 1381، «تحلیل استنادی مقالات تألیفی فصلنامه کتاب»، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، دوره 3، شماره 13: صص 32-45.
دمرچی‌لو، منصوره. 1392، «تعیینمجلاتهستهرشتهدندانپزشکیبااستفادهازتحلیلاستنادیمجلاتعلمی - پژوهشیحوزه دندانپزشکی»، مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دوره 3، شماره 31: صص 180-190.
طاهری‌نیا، علی و مریم بخشی. 1388، «سنجش تولیدات علمی گروه زبان و ادبیات عربی ایران (مقالات علمی پژوهشی از سال 1386-1382)»، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، دوره 9، شماره 13: صص 103-128.
عسگری، صادق. 1392، «نقدوبررسیمنابعاستنادیدرمقالاتعلمیوپژوهشیزبانوادبیات عربی»، مجله ادب عربی، دوره 4، شماره 1: صص 153-174.
کیان‌مهر، احترام. 1386، «تحلیل استنادی مقالات منتشرشده در مجلات کتابداری و اطلاع‌رسانی (1382-1375)»، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، شماره 70: صص 101-122.
میرزایی، فرامرز و خلیل پروینی و علی سلیمی. 1387، «تحلیلیگزارش‌گونهازمقالاتچاپشدهمجلهانجمنایرانی زبانوادبیاتعربی(شمارهیکتاده)»، مجله انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، دوره 49، شماره 10: صص 165-181.
میرحق‌جو لنگرودی، سعیده. 1393، «ارزیابی و تحلیل علم سنجی مجله مطالعات قرآنی در سال‌های 1389-1392»، فصلنامه مطالعات قرآنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت، سال چهارم، شماره 16: صص141 – 155.
نوروزی چاکلی، عبدالرضا و محمد حسن‌زاده، و حمزه‌علی نورمحمدی. 1387، «تحلیلی بر اشاعه دانش ایران در جهان (1993 تا 2007)»، تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
سلطانی، شیفته. 1377، «آشنایی با مجلات کتابداری ایران»، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، دوره 9، شماره 1: صص 65-87.
نشریات معتبر وزارت علوم تحقیقات و فناوری. آذر 1393. قابل دسترسی در:
نشریات معتبر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. آذر 1393 قابل دسترسی در: