پیدایش و رشد ادبیات تطبیقی در ژاپن

نویسنده

* عضو هیأت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه ادبیات تطبیقی(استادیار).

چکیده

بعد از جنگ جهانی دوم و با خروج تدریجی ژاپن از انزوای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زمینه برای رشد ادبیات تطبیقی فراهم شد، و محققان تطبیق‌گر در نتیجه اشتیاق به مدرنیسم از ادبیات تطبیقی با تأثیرپذیری از مکتب فرانسه استقبال کردند. انجمن ادبیات تطبیقی در سال 1948 تأسیس و اولین شماره مجله آن در 1958 چاپ شد. اگر نه همه اما در اکثر دانشگاه‌هایِ ملی و خصوصی درس‌های علوم اجتماعی و انسانی و به‌خصوص ادبیات با جنبه بین‌المللی و بین‌فرهنگی برگزار می‌شود و دانشگاه‌های خصوصی در این زمینه فعال‌تر و نوآورتر بوده‌اند. در سال 2002 توافق‌نامه‌های بین‌المللی برای اتقای مطالب درسی با دانشگاه‌های خارجی امضا کردند و تعداد اساتید خارجی افزایش یافته است. گرچه ژاپن کشوری در شرقی‌ترین قسمت آسیا محصور در آب با زبان و خط کاملاً متفاوت است و پیشتاز نظریه‌ای جدید در حوزه ادبی و ادبیات تطبیقی نبوده، اما توانسته است برخی نظریه‌های ادبی جهانی را؛ حفظ سنت‌ها و فرهنگ خود مورد استفاده قرار دهد، و برخی جنبه‌های فرهنگ و ادبیات خود را که در قالب آن نظریه‌‌ها در می‌آید به جهانیان بشناساند.

کلیدواژه‌ها


Keene, Donald. Modern Japanese Literature, Grove Press, 1956.
Keene, Donald. World walls: Japanese Literature of Pre modern Era, 1600-1867, Columbia University Press. 1976, reprinted 1999.
Keene, Donald. Down to the west: Japanese literature in Modern Era, Poetry, Drama, Criticism, Columbia University, 1784, 1998.
Keene, Donald. Seeds in the Heart: Japanese literature from the Earliest time to the latest sixteenth century. Columbia University, 1993, reprinted 1999.
McCullough, Helen Craig. Classical Japanese Prose: an anthology, Stanford University Press, 1990.
Miner, EarlRoy. Odaginri, Hiroko, and Morrelle, Robert. The Princeton companion to Clasical Japanese literature. Princeton, N.J.: Princeton Press. 1985.
Shibuga, Yu. “Hamletʼs ″Globe″ and the Self as Performer in England and Japan”, Comparative Literature and Culture, Purdu University Press, 2004, 6/1.
Ishikura, Waka. “The Reception and Translation of Wordsworth in Japan”, Comparative Literature and Culture, Purdu University Press, 2006, 2/8.
Cho Dong-il. Korean Literature in Cultural Context and Comparative Perspective. Seoul: Jipmoondang Publishing Co, 1997.
Yoshihiro, Osawa. Gengo no aida wo yomu: Nichi. Ei. Kan no hikaku bungaku, Shimbunkaku Publishing Co, Tokyo, 2010.