بررسی ادبیات کودکان در دو اثر از نادر ابراهیمی و لینا کیلانی

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران(دانشیار).

2 دانشجوی مقطع دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران.

چکیده

این مقاله به بررسی و مقایسه داستان نویسی نادر ابراهیمی و لینا کیلانی نویسنده بنام سوری، در حوزه ادبیات کودک می‌پردازد. خلاصه دو داستان «آدم وقتی حرف می‌زند، چه شکلی می‌شود؟» از نادر ابراهیمی و «ثوب الدمیهًْ سلمی»(لباس عروسکی به نام سلمی) از لینا کیلانی شرح شده و بر اساس معیارهای طرح‌شده مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. مقاله حاضر از رساله کارشناسی ارشد استخراج شده که طی آن تمام داستان‌های دو نویسنده بررسی شده‌اند و نتایج مقاله برگرفته از تمام آثار داستانی آن‌ها می‌باشد؛ اما به ضرورت حجم محدود مقاله، فقط یکی از داستان‌های هر کدام از نویسندگان در این نوشته بررسی شده تا بیانگر روش پژوهش باشند.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی، نادر. 1369، آدم وقتی حرف می‌زند چه شکلی می‌شود؟، ج1، تهران: جانزاده.
ابو هیف، عبد الله. 1983، أدب الأطفال نظریا و تطبیقیا، دمشق: اتحاد الکتاب العرب.
شجری، رضا، 1384، بررسی اجمالی و تحلیلی ادبیات کودکان و نوجوانان در ایران(از آغاز تا دهه هفتاد)، ج 1، تهران: عیاران.
شریفی، محمد. 1389، فرهنگ ادبیات فارسی، ج 3، تهران: نشر نو و معین.
الفیصل، سمر روحی. 1988، الشکل الفنی لقصهًْ الأطفال فی سوریهًْ، دمشق: اتحاد الکتاب العرب.
کیلانی، لینا. 1999، ثوب الدمیهًْ سلمی، سوریهًْ: اتحاد الکتاب العرب.
محمدپیکی، ناهید. 1389، رازکاوی ادبیات کودکان و نوجوانان(تحلیل محتوایی کتاب کودک؛ قصه و شعر از سال 1300 تا 1385)، تهران: ترفند.
محمدی، محمدهادی. 1378، روش‌شناسی نقد ادبیات کودکان، تهران: سروش.