تأثیرپذیری تفکر اخلاقی صادق هدایت از فلسفه نیچه

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان(دانشیار).

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان

چکیده

صادق هدایت نویسنده و متفکر برجسته در حوزه ادبیات است. از جمله دغدغه‌های وی توجه به انسان، خودشناسی، مبارزه با جهل و خرافات و به طور کلی واژگون‌کردن و شناساندن فرهنگی با ارزش‌های نو است. فردریک نیچه فیلسوف و متفکر آلمانی نیز تأثیرگذارترین فیلسوف قرن در حوزه فرهنگ و توجه به انسان و دستاوردهای آن است. نقطه مشترک فکری هر دو اندیشمند، ساخت فرهنگی نو با پایه‌ریزی اصول جدید است. سعی نگارندگان در این مقاله بر آن است که بر اساس اصول مطالعات تطبیقی، مبانی فلسفی اخلاق در آثار هدایت را با توجه به فلسفه اخلاق نیچه بررسی نمایند.

کلیدواژه‌ها


اتکینسون،آر. 1370، درآمدی به فلسفه اخلاق، ترجمه سهراب علوی‌نیا، تهران: نشر کتاب.
بهار لوییان، ش. 1379، شناخت‌نامه صادق هدایت، تهران: قطره.
جورکش، ش. 1377، زندگی، عشق و مرگ از دیدگاه صادق هدایت(نگاهی نو به بوف کور و دیگر عاشقانه‌های هدایت)، تهران: آگه.
زرین‌کوب، عبدالحسین. 1369، ارسطو و فن شعر، تهران: امیرکبیر.
زرین‌کوب، عبدالحسین. 1378، نقد ادبی، تهران: امیرکبیر.
فرشیدورد، خسرو.1380، ادبیات تطبیقی، روزنامه ایران، سال8، شماره 2029.
کاپلستون، ف. 1375، تاریخ فلسفه(از فیشته تا نیچه)، ترجمه داریوش آشوری، ج 7، تهران: علمی فرهنگی.
کاپلستون، ف. 1388، فردریک نیچه؛ فیلسوف فرهنگ، ترجمه علیرضا بهبهانی و علی اصغر حلبی، تهران: زوار.
نیچه فردریش. 1387، فراسوی نیک و بد، ترجمه داریوش آشوری(خ)، تهران: خوارزمی.
نیچه فردریش.1380، سپیده دمان. ترجمه علی عبداللهی(ج)، تهران: جامی.
نیچه فردریش.1383، اراده معطوف به قدرت، ترجمه محمدباقر هوشیار، تهران: فرزان.
نیچه، فردریش. 1372، چنین گفت زردشت، ترجمه داریوش آشوری، تهران: آگه.
هدایت، صادق. 1309، زنده به گور، تهران: چاپخانه محمدحسن علمی.
هدایت، صادق. 1312. سایه روشن(الف)، تهران: جاویدان.
هدایت، صادق. 1312، وغ وغ ساهاب(ب)، تهران: جاویدان.
هدایت، صادق. 1321، سگ ولگرد، تهران: جاویدان.
هدایت، صادق. 1332، توپ مرواری، تهران: جاویدان.
هدایت، صادق. 1334، نیرنگستان، تهران: جاویدان.
هدایت، صادق. 1338، علویه خانم و ولنگاری، تهران: چاپخانه بانک بازرگانی ایران.
هدایت، صادق. 1351، بوف کور، تهران: چاپخانه سپهر.
هدایت، صادق. 1383، سه قطره خون، تهران: جامه دران.