ریشه‌یابی فرهنگی و ادبی جشن‌های ایران و فرانسه

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(استادیار).

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک(دانشیار).

3 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک(استادیار).

چکیده

جشن‌ها تبلور تلاش برای برقراری پیوند در راستای ایجاد عناصر و مفاهیم مشترک میان افراد هستند. این پیوند که در قالب ایجاد زمینه یا گفتمانی مشترک فراهم می‌شود، می‌کوشد تا اشخاص با وجود تفاوت در دیدگاه‌ها، باورها و اندیشه‌ها، به تعامل، و در صورت امکان، به تفاهم و همدلی برسند. خاستگاه بنیادین جشن‌ها در دو فرهنگ باختر و خاور تفاوت‌ها و همانندی‌هایی با هم دارند که گاهی با موضوعاتی چون اسطوره‌ها، مقوله آفرینش و اعتقادات ملی پیوند می‌یابند. در این مقاله در پی آنیم تا فرهنگ عامه و ادبیات شفاهی دو کشور ایران و فرانسه را از رهگذر بررسی جشن‌های ملی و مذهبی آن و با مقایسه جشن دیوانگان با میرنوروزی، هالووین با خوان نوروزی ووالنتاین با سپندارمذ مورد واکاوی قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها


الف: منابع فارسی
آذران، حسین. 1381، جشن نوروز، تهران: انتشارات هیرمند.
براکت، اسکار گروس. 1363، تاریخ تئاتر جهان، ترجمه هوشنگ آزادی ور. تهران: انتشارات نقره.
بویس، مری. 1375، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی زاده، جلد دوم، تهران: انتشارات توس.
رضی، هاشم. 1380، گاه‌شماری و جشن‌های ایران باستان، تهران: نشر بهجت.
فرای، ریچارد. 1386، میراث باستانی ایران، مترجم مسعود رجب نیا، چاپ هشتم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
ماسون، بیم. 1380، تئاتر خیابانی، ترجمه شیرین بزرگمهر، تهران: دانشگاه هنر.
میرنیا، سید علی. 1369، فرهنگ مردم. تهران: انتشارات پارسا.
 
ب: منابع غیر فارسی
Agulhon, Maurice. Fêtes spontané et Fêtes organisée à Paris. Librairie Clavreuil. Paris.1976
Plessis, Alain. De la Fête impériale au mur des fédérés. Seuil. Paris.1979
Dalisson, Rémi. Célébrer la nation. Nouveau Monde. Paris.2009