ادبیات تعلیمی در اندیشه رودکی و بشار

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی، دانشگاه آزاد جیرفت.

چکیده

ادبیات تطبیقی نوعی فعالیت در حوزه نقد ادبی به حساب می‌آید، که در آن ادبیات در مفهوم کلی مقایسه، و درباره تلاقی آن در دو یا چند فرهنگ و زبان مختلف پژوهش می‌شود. به تعبیری دیگر موضوع آن بحث درباره "روابط و تأثیرات ادبی" دو ملت است. در واقع ادبیات تطبیقی به‌طور اساسی از زمانی مطرح شد که ارتباط بین ملت‌ها گسترش یافت و آثار ادبی هر ملت در سایر ملل ترجمه و استفاده شد. در مقاله حاضر ابتدا از مفاهیم، مبانی و اهمیت این شاخه جدید ادبیات سخن به میان آمده، و سپس در راستای بررسی تطبیقی زندگی‌نامه، زبان شعری و پاره‌ای از مضامین مشترک رودکی و بشار را بررسی کرده‌ایم.

کلیدواژه‌ها


صفا، ذبیح الله. 1351هـ.ش. تاریخ ادبیات در ایران. تهران: ابن سینا.
کفافی، محمد عبدالاسلام. 1382هـ. ش. ادبیات تطبیقی. ترجمه سیدحسین سیدی. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
ندا، طه. 1373هـ.ش. ادبیات تطبیقی. ترجمه هادی نظری منظم. تهران: نشر نی.
شفیعی کدکنی، محمدرضا. 1375هـ. ش. صور خیال در شعر فارسی. تهران: نشر آگاه.
الفاخوری، حنا. 2011م. الجامع فی تاریخ الادب العربی. بیروت: دارالجیل.
الفاخوری، حنا. 1368هـ. ش. تاریخ ادبیات زبان عربی. ترجمه عبدالمحمدآیتی. تهران: انتشارات توس.
نفیسی، سعید. 1382هـ.ش. محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی. تهران: انتشارات امیرکبیر.
عوفی، محمد. 1361هـ. ش. تذکرة لباب الالباب. ترجمه محمد عباسی. تهران: چاپخانه ممتاز و کتابفروشی فخر رازی.
حافظ شیرازی، شمس‌الدین. 1387هـ. ش. دیوان. تهران: شهرزاد.
شمیسا، سیروس. 1372هـ. ش. بیان. چاپ سوم. تهران: انتشارات فردوس.
 
مقالات
ساکی، محمدرضا و محمد گودرزی. «بررسی تطبیقی زندگی و مرگ از دیدگاه رودکی و متنبی». دانشگاه آزاد جیرفت. دوره 3. شماره 10. تابستان 1388. صص135-156.
نجاریان، محمدرضا و محمدکاظم کهدویی. «نگاه شاعرانه رودکی و ابونواس به خمریات». دانشگاه شهید باهنر کرمان. دوره 2. شماره 4. پاییز 1390. صص259-281.