قربانی‌کردن از دیدگاه قبایل ابتدایی در مغرب زمین و نظر قرآن

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (دانشیار).

چکیده

یکی از راه‌های نجات از بلایا و مصیبت‌ها و گرفتاری‌ها، قربانی و اهدای پیشکش به نیرو یا قدرت‌های برتر و حاکم بر عالم است. در همه ادیان الهی و غیرالهی و ابتدایی قربانی به شکل‌های متفاوتی وجود دارد که بیشتر به دو نوع خونی و غیرخونی تقسیم می‌شود. در میان ادیان ابتدایی، بومیان قاره آمریکا به‌ویژه مرکزی و جنوبی، ظالمانه‌ترین شکل قربانی یعنی قربانی انسانی را برای آرام‌کردن خشم خدایان یا جلب نظر آنها به‌کار می‌بردند. در این مقاله سعی شده است با شرح مختصری از انواع قربانی به دلیل فلسفی و مذهبی، ذهن خواننده را نسبت به باور این عمل در بین بومیان، کمی شفاف‌تر از پیش نماید.

کلیدواژه‌ها


کتابنامه

قرآن کریم
الیاده، میرچا. (1380). مقدس و نامقدس. ترجمه بهزاد سالکی. خرد ناب.
--------. (1387). شمنیسم. ترجمه محمدکاظم مهاجری. نشر ادیان.
چایدستر، دیوید. (1380). شور جاودانگی. ترجمه غلامحسین توکلی. مرکز مطالعات ادیان.
سالم، عبدالعزیز. (1380). تاریخ عرب قبل از اسلام. مترجم باقر صدرری نیا. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
شنکائی، مرضیه. (1381). اعتقادات و باورهای بومیان آمریکای شمالی. سمت. الزهرا.
طباطبایی، حسین. (بی‌تا). المیزان. جلد 11. مترجم عبدالکریم نیری بروجردی. قم: دارالعلم.
-----------. (1353). المیزان. جلد 24. ترجمه سید محمدباقر موسوی. انتشارات محمدی.
کندری، مهران. (1369). فرهنگ و تمدن آمریکای میانه. مؤسسه مطالعات... .
گلین دانیل. (1363). تمدن‌های اولیه. ترجمه هایده معیری. مؤسسه مطالعات.
مصطفوی، علی‌اصغر. (1369). اسطوره قربانی. نشر بامداد.
توپ، کارل. (1375). اسطوره‌های ازتکی و مایایی. ترجمه عباس مخبر. نشر مرکز.
Alexander. H. B (1980) "Incarnation", Encyclopedia of Religion and Ethics, Hastings. J, Vol 7,
Brown, P (2005) "Cannibalism", Encyclopedia of Religion, Eliade, M, Vol 3, (E. R).
Crawly. A. E (1980) "Anointiny", Encyclopedia of Religion and Ethics, Hastings. J (ed), Vol I.
------------- (1980) "Eating God", Encyclopedia Americana, vol 2.(E. A).
Dilie Hay. Tom. D (2003) "Incan Religion", Macmilan Encyclopedia of Death and Dying, Kastenbaum. R (ed) U. S. A.
Gill, S. D. (1982). Native American Religion. Arizona State University.
Gray. L. H (1980) "Abandonment", Encyclopedia of Religion and Ethics, Hastings. J, Vol I.
James, E. O (1980) "Sacrifice", Encyclopedia of Religion and Ethics, Hastings. J (ed), Vol 11.
Jones.d & Molyneux.b. (2001-2004). Mythology of the American nations. Anness publishing.
Keane. A. H (1980) "America", Encyclopedia of Religion and Ethics, Hastings. J, Vol I.
------------- (1980) "Chibchas", Encyclopedia of Religion and Ethics, Hastings. J (ed), Vol 3.
Kroeber. A. L (1980) "Zuni", Encyclopedia of Religion and Ethics, Hastings. J, Vol 12.
Lowie, R. H (1980) "Ojibwa", Encyclopedia of Religion and Ethics, Hastings. J (ed), Vol 9.
Macculoch. J. A (1980) "Cakes and loaves", Encyclopedia of Religion and Ethics, Hastings. J, Vol 3.
Markham. C. R (1980) "Andeans", Encyclopedia of Religion and Ethics, Hastings. J (ed), Vol I.
Seller. E (1980) "Mexicans", Encyclopedia of Religion and Ethics, Hastings. J, Vol 8.
Smart. N. (1993). the world's Religion.
Spence.l (1980) "calendar", encyclopedia of religion and ethics.vol 3.