ادیب بی‌بدیل «سیدامیر محمود انوار»

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این مقاله که به بهانة سالگشت درگذشت ادیب بزرگ دو زبانة (مسلط به زبان فارسی و عربی) جهان معاصر و شاعر پارسی و عربی، دکتر سید امیرمحمود انوار نگارش یافته است؛ به بررسی مقام ممتاز استاد در عصر حاضر می‌پردازد. ایشان در دانشگاه‌های جهان معاصر، به دلیل مقام شعر و شاعری در دو زبان پارسی و عربی، بی‌بدیل بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


إبن منظور. (1419ق). لسان‌العرب. ج 4. ‌اعتنی بتصحیحها امین محمد عبدالوهاب و محمدالصادق‌ العبیدی. بیروت: دار إحیاء التراث العربی و مؤسّسة التاریخ العربی. الطبعة الثالثة.
ابن هشام‌الأنصاری، جمال‌الدین. (1428ق). شرح بانت سعاد. تحقیق سناء ناهض الریس. تقدیم: أ.د.إبراهیم محمد عبدالله. دمشق: دارسعدالدین. الطبعة الأولی.
ابوالفرج‌الإصفهانی، علی‌بن‌الحسین. (1423ق). کتاب الأغانی. ج 17. تحقیق إحسان عبّاس و إبراهیم السعافین و بکر عبّاس. بیروت: دار صادر. الطبعة الثانیة.
انوار، سیدامیرمحمود. (1391). انوار عشق. به اهتمام سیدامیرعلی انوار و سید امیرحسین انوار و مرتضی کاظم شیرودی. تهران: انتشارات باز. چاپ اول.
البرقوقی، عبدالرحمن. (1407ق). شرح دیوان المتنبی. ج 3 و4. بیروت: دارالکتاب العربی.
حافظ، خواجه شمس‌الدین محمد. (1385). دیوان حافظ. به اهتمام محمد قزوینی و قاسم غنی، مقدمه و کشف‌الأبیات رحیم ذوالنور. تهران: زوّار. چاپ چهارم.
دهخدا، علی‌اکبر. (1377). لغت‌نامه. ج 12. تهران: مؤسّسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. چاپ دوم از دورة جدید.
سعدی، شیخ مصلح‌الدین. (1368). گلستان. تهران: انتشارات ققنوس. چاپ پنجم.
صائب تبریزی. (1374). دیوان. ج 6. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. چاپ دوم.
عارف قزوینی، ابوالقاسم. (1381). دیوان. تدوین محمدعلی سپانلو و مهدی اخوّت. تهران: انتشارات نگاه. چاپ اول.
مشیری، فریدون. (1380). بازتاب نفس صبحدمان (کلیات اشعار). تهران: چشمه.
یازجی، الشیخ ناصیف. (1404ق). العرف الطیب فی شرح دیوان أبی‌الطیّب. ج 2. بیروت: دار بیروت.
Cuddon,J.A. (1999). literary terms and literary theory (revised by C.E.Preston). Penguin Books.
Hornby, A.S. (1987). Oxford Advanced Learner's Dictionary of current English. Oxford university press.