پیوند میان شعر و هنر نقاشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه حکیم سبزواری.

2 عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه حکیم سبزواری(دانشیار

چکیده

ادبیات مقابله‌ای در مفهوم فراگیرش در بر گیرنده پیوند ادبیات با دیگر هنرهای زیباست. دیدگاه‌های نظریه‌پردازانی چون ارسطو و هوراس درباره گونه‌های هنر مبنای پژوهش‌های مقابله‌ای و بررسی پیوند و همانندی میان هنرها شده است، و به ورود اصطلاحات تصویرپردازی و کنده‌کاری و مجسمه‌سازی در حوزه شعر انجامیده است. در این جستار به کاربرد هنر مجسمه‌سازی و کنده‌کاری در شعر پرداخته می‌شود، و مفاهیم بدیع برآمده از این پیوند به خواننده ارائه خواهد شد. بر این پایه به واکاوی دو قصیده أبو ریشه و کیتس با عنوان‌های «معبد کاجورائو» و «گلدان یونانی» پرداخته، و مصادیق تأثیر و الهام را بررسی می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


ابجدیان، امرالله. 1383 تاریخ ادبیات انگلیس(شاعران رومانتیک). ج 7. انتشارات مرکز نشر دانشگاه شیراز.
ابن منظور. 1994. لسان العرب. چ 3. ج13.‏ بیروت: دار صادر.
أبو ریشه، عمر. 1971. دیوان. بیروت: دار العوده.
أرسطو. 1973. فن الشعر. ترجمه عبدالرحمن بدوی. چاپ دوم. بیروت: دار الثقافه.‏
پریستلی، جی بی. 1372. سیری در ادبیات غرب. ترجمه ابراهیم یونسی. چاپ سوم. تهران: انتشارات امیرکبیر.
حاتم، عماد. 1979. مدخل الی تاریخ الآداب الأوربیة. لیبی-تونس: الدار العربیة للکتاب.
الدهان، سامی. 1968. الشعراء الأعلام فی سوریة. چ 2. بیروت: دار الأنوار.
غربال، محمد شفیق. 1972. الموسوعة العربیة المیسرة. چ 2. قاهره: دار الشعب.
فیروز آبادی. 1986.‏ القاموس المحیط. بیروت: مؤسسة الرسالة.
مسیرى، عبد الوهاب، و محمدعلی زید. 1979. مختارات من الشعر الرومانتیکی الإنکلیزی. بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات و النشر.
مندور، محمد. بی تا. الأدب و مذاهبه. قاهره: دار النهضة.‏
هلال، غنیمی. بی تا. الأدب المقارن. چ3. بیروت: دار العودة و دار الثقافة.‏
هوراس. 1947. فن الشعر. ترجمه لویس عوض. مصر.
یازجی، ناصیف. 1964. العرف الطیب فی شرح دیوان أبی الطیب. بیروت: دار صادر.‏
 
مقالات
ملکی، ناصر و مریم نویدی. بهار 88. «اشتراک عینی در پاره‌ای از اشعار کیتس و سهراب سپهری». فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت. سال 3. شماره 9. صص 115-140.