تطبیق صور خیال در اشعار جان دان و صائب

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه(دانشیار).

2 عضو هیأت علمی، دانشکده ادبیات، گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه(مربی).

3 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه(مربی).

چکیده

اشعار سبک هندی به سبب عناصر خیال‌انگیز و ایماژ‌پردازی‌های آن، در خور تأمّل شناخته شده است؛ و از لحاظ تبیین کلام، سروده‌های این سبک به اشعار متافیزیکی شاعران قرن هفدهم انگلیس می‌ماند. این نوع شعر از ایجاز، دقت و معنای خاصی برخوردار است و در عین اختصار سرشار از معانی بدیع و عمیق می‌باشد. در این گفتار پاره‌ای از اشعار جان دان و صائب تبریزی مورد مقایسه قرار می‌گیرد، و به نمونه‌های برجسته‌ای از ویژگی‌های سبکی آن‌ها می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


کزازی، میرجلال‌الدین. 1370هـ.ش. زیباشناسی سخن. تهران: نشر مرکز.
لنگرودی، شمس. 1366هـ.ش. سبک هندی و کلیم کاشانی. تهران: آدینه.
معین، محمد. 1364هـ.ش. فرهنگ فارسی. تهران: امیرکبیر.
پورنامداریان، تقی. 1374هـ.ش. سفر در مه. تهران: نشر زمستان.
تبریزی، صائب. 1374هـ.ش. دیوان اشعار. علامه شبلی نعمانی. تهران: نشر نگاه.
شفیعی کدکنی، محمدرضا. 1368هـ.ش. موسیقی شعر. تهران: نشر آگاه.
شمیسا، سیروس. 1387هـ.ش. بیان. تهران: نشر آگاه.
یوسفی، غلامحسین. 1369هـ.ش. چشمه روشن. انتشارات علمی.
 
کتب انگلیسی
Abrams, M.H. 2001. A Glossary of Literary Terms. America: Harcourt Brace Publishers.
Lall, Ramji. 1995. John Donne: An evaluation of His poetry. New Delhi: Surjeet book department.
 
مقالات
ناتل خانلری، پرویز. «یادی از صائب». مجله سخن. شماه 24. صص995- 1001.
فرهمند، محمد. «شعر و منشأ آن در ادبیات جهان». فصلنامه ادبیات تطبیقی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت. شماره 14. ص102.