سیمای زن در شعر نزار قبانی و فروغ فرخزاد

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

2 دانشجوی دکتری زبان وادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

چکیده

زن در جامعه بشری و از ابتدای تاریخ تا کنون، شریک زندگی مرد تلقی می‌شود و بخش وسیعی از اندیشه‌ها، احساسات و عواطف مرد متوجه زن می‌باشد. در همه دوره‌های تاریخی مختلف ادبیات عرب و ادبیات فارسی، تصویری از زن در قالب شعر و نثر ادبی دیده می شود. این مقاله به بررسی شعر نزار قبانی شاعر برجسته ادبیات معاصر عرب معروف به «شاعرالمرأة»، و هم‌چنین شعر فروغ فرخزاد که در ادبیات معاصر فارسی به عنوان تاثیرگذارترین «شاعر زن» تلقی می‌شود می‌پردازد. از این رهگذر می‌توان به تأثیر این دو شاعر معاصر در شعر و جامعه معاصر در خصوص جایگاه زن پی برد.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.
احمدی، پگاه. 1384ش. شعر زن از آغاز تا امروز. تهران: نشر چشمه.
شفیعی کدکنی، محمدرضا. 1380ش. شعر معاصر عرب. تهران: نشرسخن.
صدقی الزهاوی، جمیل. 1972م. دیوان شعر. بیروت: نشر دارالعودة.
عباس، احسان. 1384ش. رویکردهای شعر معاصر عرب. ترجمه حبیب الله عباسی. تهران: نشر سخن.
الفاخوری، حنا. 1422ق. الجامع فی تاریخ الأدب العربی. دو جلد. قم: منشورات ذوی القربی.
فرخزاد، فروغ. 1378ش. دیوان شعر. چاپ پنجم. تهران: نشر اهورا.
ــــــــــ . 1376 ش. دیوان شعر. چاپ پنجم. تهران: نشر مروارید.
قبانی، نزار. 1384ش. باران یعنی تو بر می‌گردی. ترجمه یغما گلرویی. تهران: دارینوش.
ـــــــــ . 1384ش. بیروت عشق و باران. ترجمه رضا عامری. تهران: نشر نگیما.
ـــــــــ . 1384ش. تا سبز شوم از عشق. ترجمه موسی اسوار. چاپ دوم. تهران: سخن.
معروف الرصافی. 1972م. دیوان شعر. بیروت: دار العودة.
نظام طهرانی، نادر و سعید واعظ. 1388ش. شذرات من النظم و النثر فی العصر الحدیث. چاپ دوم. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
 
مقالات
اشرفی، فرانک و فرناز ارفعی زاده.1391ش. «نقد مضمونی اثری چند از کولت و آثاری از فروغ فرخزاد». فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی. دانشگاه آزاد جیرفت. سال6. شماره 23. صص158-147.
صلاحی‌مقدم، سهیلا و مرضیه اصغرنژاد فرید. تابستان92. «مضامین تغزل اجتماعی در اشعار نزار قبانی و احمد شاملو». فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت. سال 7. شماره 26. صص 89-69.