بررسی مضامین اشعار عاشقانه فریدون مشیری و نزارقبانی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت(دانشیار).

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

چکیده

همانطور که می‌دانیم ادبیات تطبیقی در دو مکتب فرانسه و آمریکا قابل بررسی است؛ بر اساس مکتب آمریکایی و بر خلاف مکتب فرانسه، ادبیات تطبیقی به بررسی و نقد آثار ادبی دو شاعر یا نویسنده می‌پردازد، بدون توجه به تأثیر و تأثر آنان از یکدیگر. در این مکتب اشتراک بعضی مضامین آثار دو شاعر برای مقایسه و تطبیق کافی است. اگر بررسی بین آثار دو شاعر در یک زمان صورت بگیرد آن را موازنه(مثلا مقایسه بین آثار قبانی و خلیل مطران)، و اگر مقایسه بین دو زبان باشد آن را مقارنه(مثلا مقایسه بین آثار قبانی و مشیری) می‌نامیم. بنا بر آنچه گفته شد در این تحقیق مقارنه‌ای بین اشعار عاشقانه نزار قبانی و فریدون مشیری انجام داده‌ایم، و مضامین عاشقانه‌های این دو شاعر را در چندین مورد به تفصیل بیان کرده‌ایم.

کلیدواژه‌ها


شفایی، محمدعلی. 1380. از کوچه تا پرواز تحلیل و گزیده شعر فریدون مشیری. چاپ اول. تهران: پایا.

قبانی، نزار. 1386. داستان من و شعر. ترجمه غلامحسین یوسفی و یوسف بکار. تهران: طوس.

ـــــــــــ . 1386. بلقیس و عاشقانه‌های دیگر. ترجمه موسی بیدج. تهران: ثالث.

ـــــــــــ . 1384. بیروت، عشق، باران. ترجمه رضا عامری. تهران: نگیما.

ـــــــــــ . 1382. تا سبز شوم از عشق. ترجمه موسی اسوار. تهران: سخن.

ـــــــــــ . 1388. صد نامه عاشقانه. ترجمه رضا عامری. تهران: چشمه.

فلکی، محمود. 1378. سلوک شعر. تهران: محیط.

کلودواده، ژان. 1372. حدیث عشق در شرق. ترجمه جواد حدیدی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

مشیری، فریدون. 1380. بازتاب نفس صبحدمان(کلیات اشعار). تهران: چشمه.

ـــــــــــ . 1384. از دیار آشتی. تهران:چشمه.

ـــــــــــ . 1384. تا صبح تابناک اهورایی. تهران: چشمه.

ـــــــــــ . 1380. گزیده اشعار. تهران: نگاه.

ـــــــــــ . 1372. سه دفتر. تهران: چشمه.

ـــــــــــ . 1384. نوایی هماهنگ باران. تهران: چشمه.

خالد أبوعلی، نبیل. 1999م. نزار قبانی؛ شاعر المرأة و السیاسة. بیروت: مکتبة مدبولی.

 

مقالات

حسینی کازرونی، سید احمد و مهناز کرمی. پاییز 92. «مقایسه تطبیقی اندیشه‌های فریدون مشیری با آلبر کامو». فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت. سال 6. شماره 23. صص7-24.