درونمایه‌های مشترک در اشعار اخوان ثالث و ابوماضی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد(استادیار).

چکیده

یافتن و مقایسه موضوعات مشترک در اشعار اخوان و ابوماضی این فرصت را فراهم می‌کند، تا از افکار و اندیشه‌های مشابه این دو شاعر نوگرا پرده برداریم؛ و به این مهم دست یابیم که حد و مرز جغرافیایی، و هم‌چنین فرهنگ و دین متفاوت نزد شاعران مردمی، مانعی برای رسیدن به همسواندیشی نیست. چراکه این دو شاعر ضمن مقدس‌شمردن اعتقادات خود، فرادینی و فرامرزی می‌اندیشند، و شعرشان بازتاب ناله و درد مردم جامعه‌ای است که طوفان خفقان و استبداد و استعمار درخت امیدشان را خشکانده است. این دو انسانیت را ارج می‌نهند، و با نگرش عمیق به محیط پیرامون خویش هستی و آفرینش را به چالش و پرسش می‌کشند.
 

کلیدواژه‌ها


اخوان ثالث، مهدی.1374. عاشقانه‌ها و کبود. چ5. تهران: زمستان.
ــــــــــ .1385. سواحلی. تهران: زمستان.
ــــــــــ .1387. سه کتاب. چ13. تهران: زمستان.
ــــــــــ .1390. از این اوستا. چ18. تهران: زمستان.
ــــــــــ .1369. آخر شاهنامه. چ9. تهران: مروارید.
ــــــــــ .1389. تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم. چ3. تهران: زمستان.
ــــــــــ .1356. زمستان. چ6. تهران: مروارید.
ــــــــــ .1388. ارغنون. چ14. تهران: زمستان.
ابوماضی، ایلیا.2006م. دیوان ابوماضی. بیروت: الهلال.
ــــــــــ .1988م. الجداول. بیروت: دار العلم للملایین.
شمیسا، سیروس.1384.بیان و معانی. تهران: میترا.
میرقادری، فضل‌الله و جواد دهقانیان. 1389. مروارید شرق. شیراز: دانشگاه شیراز.
ــــــــــ .1385. شعر تأملی در ادبیات عربی معاصر. شیراز: نوید.
 
مقالات
مکوندی، رحمان. پاییز 1387. «بازتاب کمرنگ‌شدن جایگاه ارزش‌های معنوی در شعر تی اس الیوت و مهدی اخوان ثالث». فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت. سال 2. شماره 7. صص 171-186.