عشق، وطن و آزادی در اندیشه خلیل‌جبران و امین‌پور

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد (استاد).

2 دانش آموخته دکترای زبان و ادبیات عرب دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

آزادی، وطن و عشق مهم‌ترین مؤلفه‌هایی هستند که شاعران و نویسندگان کلاسیک و معاصر، آنها را در آثار و نوشته‌هایشان به‌تصویر کشیده‌اند. جبران خلیل‌جبران و قیصر امین‌پور مانند هر شاعر دیگری از محیط و اوضاع سیاسی‌ـ اجتماعی زمان خویش تأثیر گرفته‌اند؛ و به‌خوبی توانسته‌اند مضامینی مانند وطن، طبیعت، آزادی، عشق، درد و رنج، سیاست و... را به‌تصویر بکشند. این مقاله کوشش تطبیقی است در بررسی دیدگاه دو شاعر معاصر جبران خلیل‌ جبران و قیصر امین‌پور تا تفاوت و شباهت فکری آنهابه‌تصویر کشیده شود. این پژوهش بر چند فرضیه استوار است. اینکه؛ جبران و قیصر شباهت فکری بسیاری دارند. و دیگر اینکه، هر دو شاعر را می‌توان در زمره شاعران رمانتیک و نوستالژیک قرار داد. همچنین مؤلفه‌هایی مانند آزادی، عشق، وطن به‌خوبی در اشعار آنها مشهود است. از رهگذر این پژوهش چنین به‌نظر می‌رسد که این دو شاعر در زمینه‌های بسیاری با یکدیگر شباهت فکری دارند.  

کلیدواژه‌ها