بیداری اسلامی، مردمی در اشعار فرخی و شابی

نویسندگان

1  عاو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی )استادیار(.

2 دانش آموخته ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی )نویسنده مسئول(

3 دانش آموخته ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی.

چکیده

واژه مقاومت وبیداری اسلامی همواره با ظلم و ستم حاکمان عجین بوده وگسترش ظلم وبی‌عدالتی وتقویت انگیزه دفاع از حق در شکل‌گیری و احیای آن نقش بسزایی داشته است. در میان شاعران پارسی و عرب زبانِ معاصر، میرزا محمد فرخی یزدی و ابوالقاسم الشابی، با تحت تأثیر قرارگرفتنمحیط سیاسی‌ـ اجتماعی عصر خود، اشعاری با هدف مقاومت وبیداری اسلامی و مردمی در برابر تجاوز کشورهای استعمارگر و استقامت در برابر ظلم و ستم آنها سروده‌اند. در این پژوهش برآنیم تا جلوه‌های بیداری اسلامی و مردمی را در اشعار این دو شاعر مورد بررسی قرار دهیم. نتیجه اینکه؛ شاعران، نماینده مردمی مظلوم وستمدیده هستند که از ظلم و جور حاکمان زمان خود به‌جوش آمده و تصمیم به انقلاب وعدالت‌خواهی گرفته؛ و مبارزة خود را در قالب اشعاری با هدف آگاهی، بیداری و مقاومت مردمی و اسلامی در برابر ظلم و بیداد به انجام رسانیده‌اند.  

کلیدواژه‌ها