تطبیق نگاه موریه و گوبینو به ادبیات و هنر ایران

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک (استادیار)

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک(استادیار).

3 عضو هیئت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک(استادیار).

چکیده

ایران و گنجینه هنر ایرانی نقش به سزایی در الهام بخشی، و آفرینش شاهکارهای متعدد در ادبیات جهان داشته است. جیمز موریه و گوبینو از نویسندگانی هستند ، که تحت تأثیر این میراث غنی به خلق آثار منحصربه فرد خود دست یازیده اند. هردو با بهرهگیری از شرایط حاکم بر جامعه ایران، مهارت شگرفی در بازتولید انگارههای شرقشناسانه و ایران شناسانه در قالب داستان داشتهاند. آثار داستانی شهیر آنان گواه این امرند. در این نوشتار برآنیم تا جایگاه ایران را « داستانهای آسیایی » و «سرگذشت حاجی  بابای اصفهانی»  از خلال این آثار بررسی کنیم، و در پی آن به نوع نگاه این دو نویسنده به جامعه ایران آن زمان پی ببریم.

کلیدواژه‌ها