بررسی تطبیقی دیدگاه های سیاسی بهارو شوقی

نویسندگان

1 دانشیا زبان وادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی احد تهران مرکز

2 کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

این مقاله پژوهشی در مورد دیدگاه های سیاسی محمد تقی بهار (1330-1265 ش) و احمد شوقی (1932-1868 م) . دو شاعر برجسته ادبیات فارسی عربی در دوره معاصر است . این دو شاعر به بیان تحولات دنیای پس از انقلاب صنعتی به زبان هنر پرداختند.  در این مقاله دیدگاه های سیاسی آنان در سه بخش استعمار ؛ آزادی و جنگ تنظیم و مورد بررسی قرار گرفته و در پایان وجوه تشابه و اختلاف دیدگاه های هر کدام و شیوه های تبیین موضوع بیان گردیده است.

کلیدواژه‌ها