تطبیق شخصیت¬های حماسی انه¬اید ویرژیل با شاهنامه¬ فردوسی

نویسندگان

1 استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واجد کرج

2 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد ردهن ( دکترای زبان و ادبیات فارسی)

چکیده

رسالت خطیر ادبیات تطبیقی، تشریح خط سیر روابط و مناسبات میان ادبیات ملل جهان و ﺗﺄکید و توسعه مبادلات فکری، ادبی و فرهنگی است. پتانسیل و ظرفیت ادبی شاهنامه¬ فردوسی قابل سنجش با هر اثر حماسی است. از این رو، شاهنامه، اثر سترگ فردوسی که حماسه¬ای ملّی و طبیعی است با انه¬اید اثر ویرژیل که برترین نمونه¬ حماسه¬ کلاسیک مصنوع است، قابل سنجش و تطبیق است. بنابراین، هدف مقاله¬ حاضر سنجش و بررسی وجوه افتراق و اشتراک میان شخصیت¬های محوری و حماسی این دو اثر گران¬سنگ است.

کلیدواژه‌ها