بررسی مقایسه ای تغزّل های غاد السّمان و سیمین بهبهانی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، گروه زبان و ادبیات فارسی، قائمشهر، ایران.

2 مربی، دانشگاه پیام نور تهران، گروه ادبیات و علوم انسانی، تهران، ایران.

چکیده

این مقاله، با عنوان بررسی مقایس های تغزّ لهای غادالسّمان و سیمین بهبهانی، در صدد پاس خگویی به این سؤال اصلی است که چه تفاو تها و شباه تهایی میان تغزلهای غادالسّمان و سیمین بهبهانی وجود دارد؟ غادلسّمان را نمایند هی تمام عیار جریان جدید ادبیات زنانه (الادب النسائی) و نوع خاص آن؛ یعنی ادب تغزّلی زنانه در ادبیات عرب می شناسند. سیمین بهبهانی نیز به عنوان یکی از نمایندگان این جریان نو، همچنین بانوی غزل ایران شناخته شده است. زبان و احساس خاصّ زنانه، از مهم ترین ویژگی های عاشقانه های این دو شاعر است.

کلیدواژه‌ها