تصویری از حافظ در دیوان ناری

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، دانشگاه اصفهان، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، اصفهان، ایران.

2 دانش آموخته دکتری، دانشگاه اصفهان، گروه زبان و ادبیات فارسی، اصفهان، ایران.

چکیده

ادیبان کُرد همواره شعر فارسی را به دیدۀ اعجاب و تحسین نگریسته و از آن متأثر بوده اند. نمودهای گوناگون این تأثیرپذیری را در قالب تضمین، ترجمه و صور خیال مشابه و مضامین مشترک می توان دید و از این میان، شعر حافظ بیش از دیگر اشعار مورد توجه ایشان بوده است. در این مقاله پس از مقدم های دربارۀ تأثیرپذیری ادیبان کُرد از شعر فارسی، به ناری، شاعر عار فمسلکی که در همین سده های اخیر می زیسته، پرداخت هایم. برای ترسیم خطوط چهرۀ حافظ در دیوان شاعر کُرد، ابتدا به سراغ موضوعات و مضامین و مفاهیم مورد علاقۀ دو شاعر رفته و در نهایت چهار مخمس ناری، که در آنها غزلیات حافظ را، تضمین کرده است، بررسی کرد هایم. 

کلیدواژه‌ها