بررسی تطبیقی حکمت و خرد در اشعار امرؤالقیس و رودکی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، دانشگاه بین المللی امام خمینی تهران، تهران، ایران.

2 دانش آموخته ارشد، دانشگاه بین المللی امام خمینی تهران، تهران، ایران.

چکیده

در میان ادبیات جهان، دو ادب فارسی و عربی با وجوه مشترک فراوان می توانند سهم به سزایی را در پژوهشهای تطبیقی داشته باشند. خردورزی و عقل مداری و به تعبیر زیباتر حکمت، یکی از این وجوه مشترک و قابل مقایسه است. امرؤالقیس کندی سرآمد سخنسرایان عرب در یک کفۀ ترازوی این قیاس و رودکی سمرقندی، آدم الشعرای شعر فارسی در کفۀ دیگر جای گرفته است. امرؤالقیس، روزنه هایی از حکمت جاهلی را با استمداد از فطرت و تعالیم گذشته و تجربۀ زندگی در اشعارش پیاده کرده و رودکی نیز با همین مفاهیم یادشده، ولی با در دست داشتن گنجینۀ مهم تر، یعنی اسلام، که چشمه بینش و خردورزی است، پا به عرصۀ شعر نهاده است.

کلیدواژه‌ها