بررسی مضامین مشابه در ادبیات استعلایی امریکا و شعر سهراب سپهری

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده

چکیده

شباهت های مضمونی بسیاری میان سپهری و استعلای امریکایی وجود دارد. استعلای امریکایی به صورت جنبشی ادبی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و فلسفی در مقابل قواعد متعارف و نهادینۀ جامعه، با نویسندگان و شاعرانی مانند رالف والدو امرسون، ناتانیل هاثورن و هنری دیوید ثورو شکل گرفت. از نظر ادبی، آنان ساختار سبکی آزاد از قید و بند با محتوای طبیعت و ذات طبیعی انسان بودند. از نظر اجتماعی، مخالف زرق و برق جامعۀ مصرفی بودند. در مقالۀ حاضر سعی شده است شباهت درونمایۀ آثار استعلاییان و اشعار سپهری به تفکیک در هفت فصل بررسی شود.

کلیدواژه‌ها