بررسی برخی وجوه اشتراک و افتراق داستان های کوتاه صادق چوبک و ادگار آلن­پو

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

2 دفتر گسترش و تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی تهران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده

چکیده

صادق چوبک از جمله بنیانگذارانِ داستان کوتاه در ایران است. نقش ادگار آلن‌پو نیز به عنوان بنیانگذار اصول و مبانی ساختاری داستان کوتاه در جهان انکارناپذیر است. چوبک نخستین کسی بود که شعر مشهور «غراب» از آلن‌پو را ترجمه کرد.در مقالۀ حاضر، برخی وجوه شباهت و تفاوت درونمایه و ساختار داستان های کوتاه دو نویسنده بررسی شده است. نتایج نشان داده است که صادق چوبک، همانند صادق هدایت، از آلن‌پو تأثیر گرفته است.اما تفاوت هایی نیز میان دو نویسنده وجود دارد. عمده‌ترین این تفاوت‌ها، به مضامین و زمینۀ داستان های دو نویسنده بر می گردد. بر خلاف آلن‌پو، صادق چوبک نویسنده ای با حال و هوای عمیق اعتراضی است.ویژگی مهمّ ساختاری پو، بدعت های او در به کارگیری حوادث فرعی و تصویرسازی است.

کلیدواژه‌ها