پنجاه ضرب المثل مشترک‏ در زبان های عربی و فارسی و انگلیسی

چکیده

 
‏بحث دربارة امثال و حکم اقوام و ملل بسیار شیرین و جالب است. به ویژه اگر با یکدیگر مقایسه شوند و مبدأ و ریشه آنها جست وبجو شود. مضامین مشترک امثال را ‏در برخی موارد می توان حمل بر توارد خاطرین کرد؛  بدین معنی که دو تن در دو زمان و در دو مکان تحت تأثیر یک موضوع قرار گرفته و سخنی گفته باشند و این در ادب هر قوم شواهد و نظایر بسیار دارد. ‏در این مقاله، پنجاه ضرب المثل که در بین زبان های عربی و فارسی و انگلیسی مشترک است، برگزیده و درباره آ نها بحث شده است.
‏قلیدواژه حا: امثال و حکم، ضرب المثل. مضامین امثال، آداب و رسوم. باورداشت ها،