جستاری در مضامین مشترک در ادبیات فارسی و عربی با رویکرد ادبیات تطبیقی

نویسنده

‏عضو هیئت علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی _ واحد سبز وار

چکیده

‏امروزه ادبیات تطبیقی شاخه ای با اهمیت از ادبیات به شمار می آید که در برر سی ها و پژوهش های ادبی ممکن است رهیافت و دستاوردهای مغتنم و ارزشمندی به همراه داشته باشد. ادبیات تطبیقی  که در زبان عربی به آن «الأدب الملقار ن» گفته می شود، شاخه ای از ادبیات، یا به تعبیر بهتر، شاخه ای از نقد ادبی است که به مقایسه میان آ ثار ادبی در زبان های مختلف می پردازد و شباهت ها و نقاط افتراق آن آثار را از جنبه ها و زوایای گوناگون ادبی تحلیل و بررسی می کند.

کلیدواژه‌ها