ابهام در زبان فارسی و انگلیسی (با نگاهی تطبیقى به ترتیب واژه ها و گروه اسمی)

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامى _واحد تهران جنوب

چکیده

‏یکى از خصیصه هاى عام زبان هاى طبیعى، «ابهام» است و آن وقتى است که از یک سازه، برداشت ها و مفاهیم متفاوتى به دست آید. آگاهى از ابهام در درک صحیح و استفاده درست از زبان براى بیان مقاصد و انتقال مفاهیم «اهمیت زیادى دارد. ارتباطى موفق است که هم عامل ارتباط مقصود و منظور خود را شفاف و صحیح ابراز کند و هم گیرنده ارتباط (مخاطب) این مقصود و منظور را کامل و درست بگیرد. در مقالة حاضر، ضمن تعریف ابهام و معرفی انواع آن، برخى از راه هاى رفع ابنهام درگفتار و به ویژه در نوشتار. با توضیح دربارة ترتیب واژه ها وگروه اسمی در دو زبان فارسى و انگلیسی بیان شده است.

کلیدواژه‌ها