سعدی وگوته (‏نگاهی به دیوان غربی _شرقی و تاثیرکلام سعدی بر گوته)

نویسنده

‏استادیار دانشکاه ازاد اسلامی _واحد تهران مرکزی

چکیده

‏همگان حافظ را سرچشمه الهام گوته_شاعر نامدار المان_می دانند. دراین باره، مقاله های بسیاری نگاشته شده، ولی نکته مهم دراین زمینه، تاثیردیگر سخنوران بزرگ پارسی زبان برگوته است. سال ها پیش از ترجمه هامر _پورگشتال از دیوان حافظ، ادام اولئاریوس، فرستاده دربار اشلزویگ _هولشتاین به اصفهان عهد صفوی _گلستان سعدی را به المانی ترجمه کرده بود و این ترجمه نه تنها برگوته، بلکه بر بسیاری از شاعران و نویسندگان المانی زبان تاثیر نهاد. این تاثیرپذیری گاه همچون غزل های حافظ بر صور خیال وخیال بندی های گوته تاثیر نهاده وگاه شاعر المانی سخن سعدی را بی کم وکاست اورده است. هدف از نگارش مقاله حاضر، یاداوری برخی از این ویژگی ها و در عین حال، اهمیت ترجمه گلستان سعدی به زبان المانی است.

کلیدواژه‌ها