‏«لیلی» جامی و «لیلی» نظامی

نویسنده

چکیده

‏داستان لیلی و مجنون، زبان رمز حال همه عاشقان صادق است. در تمامی این داستان ها، به رغم تفاوت های بسیار در روایات مختلف، ناکامی در عشق دنیایی و مردن از درد نامرادی مشترک است. این ماجرای کهن افسانه ای را نخستین بار نظامی به نظم فارسی در اورد و انگاه به تقلید از او، شاعران وگویندگان بسیاری ان را به نظم و نثر روایت کرده اند که معروف ترین انها ازان عبدالرحمن جامی است و او 300 ‏سال بعد ار نظامی این داستان را سروده است.‏در مقاله حاضر، شخصیت های داستان لیلی و مجنون از زبان محققان ادبی مختلف معرفی شده اند و انگاه دیدگاه دو شاعرگرانقدر _نظامی و جامی _ درباره این داستان و شخصیت های ان وچگونگی بررسی ان دو و نوع عشق بین این دو عاشق به گونه ای متفاوت ار نظرگاه رایج در ر وایت های مختلف بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها