یک قصه؛ چهار روایت (حسن و دل، دستور عشّاق، سب رس، پر بوده چند رودی)

نویسنده

‏عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی _ واحد جیرفت

چکیده

‏در زمینه ادبیات تطبیقی اثار فراوانی وجود دارد که همیشه توجه فقادان ادبی و صاحب نظران حوزه ادبیات تطبیقی را به خود جلب کرده است. که از آن میان می توان به چهار اثر معروف حسن و دل و دستور عشّاق از سیبک نیشابوری. سب رس  اثر وجهی و پر بوده  چندرودی  از کر شن مشر اشاره کرد. بررسی این آثار حاکی از وجود شباهت های زیاد در میان آنها است. همچنین شواهد و قراین نشان می دهد که سه اثر اول (حن و دل. دستور عشاق و سب رس) تحت تأثیر کتاب پر بوده چند رودی «کرشن مشر» که به زبان سانسکریت بوده است، قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها