مقایسة منظومة «آنوش» و «لیلی و مجنون»

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه ‏ارمنستان

چکیده

در مقالة حاضر. منظومة آنوش اثر شاعر ارمنی هوانس تومانیان با منظومة لیلی و مجنون. اثر شاعر نامدام ادبیات فارسی، نظامی. مقایسه شده است. این دو اثر عاشقانه. در دو سرزمین مختلف خلق شده اند ولی شباهت های بسیاری میان آنها وجود دارد. هر دو اثر، جدال عشق است و میل به وصال. در هر دو داستان دو عاشق برای عشق خود علیه آداب و رسومی که بر زمان حاکم است می ایستند. ‏از جمله محاسن وجود چنین آثاری،  نمایاندن سنن و ارزش های حاکم در جوامع مختلف در دوران گوناگون است. ‏شاید به همین دلیل است که ترجمة انگلیسی. روسی و فرانسوی منظومة آنونش به چاپ رسیده است ولی متأسفانه فقط بخشی از آن را دکتر هرانا فوکاسیان به فارسی برگرداناه است.

کلیدواژه‌ها