بررسی تطبیقی بازآفرینی اسطوره ها در شعر معاصر

نویسندگان

1 ‏عضو هیئت علمی دانشگاه ‏تربیت معلم سبزوار

2 ‏مدرس دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

اسطوره ها که در  اصل رویای جمعی و قومی انسان ها هستند از خلاقیت های قومی سرچشمه گرفته اند. شعر نیز برخاسته از نهان آدمی و به نوعی، بیانگر رؤیای جمعی یک قوم است. شعر و اسطوره در رؤیای شخصی و جمعی و کهن الگوها یکسان هستند. رؤیاهای در محدوده ای خاص، که در فرهنگ هر جامعه دیده می شوند. حضور حماسه ها و پیوند تنگاتنگ آ نها با اسطوره ها، نشان آرمان خواهی جامعه ای است که اسطوره را آ یینه و بازتاب رؤیاهایش قرار داده است.

کلیدواژه‌ها