مهرگان در عصر اسلامی و بازتاب آن در ادب عربی این دوره

نویسنده

عضو هیئت علمی ،دانشگاه زنجان

چکیده

اعیاد، یکی از مشخصه های فرهنگی اقوام مختلف هستند که فلسفة پیدایش و تحولات تاریخی آنها در گستره ی زمان و در اقوام مختلف. در متون تاریخی و ادبی قدیم بازتاب می یابند. عید مهر گان به عنوان یکی از بزرگ ترین اعیاد باستانی ایران که دارای فلسفه پیدایش خاصی است، توانست با استفاده از توانمندی هایش، در صدر اسلام و عصر اموی و عباسی با همه ناملایماتی که از حیث سیاسی و عقیدتی با آن مواجه بود به حیات خویش ادامه دهد. ‏متون ادبی و تاریخی این ادوار،  به ویژه دوره عباسی، با عنایت به فلسفة بازتاب وقایع اجتماعی و تاریخی آنها به خوبی توانست جنبه های گوناگونی از عید مهر گان. مانند: پیدایش مهرگان، گستردگی، چگونگی و تأثیراتش را در عرصة اجتماع و به تبع آن، در عرصة ادب بیان کند. 

کلیدواژه‌ها