زن: خاقانی ، جان دان

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

ادبیات سنجشی، شاخه ای از ادبیات است که ما را قادر م یسازد با وجود گسست های مکانی و زمانی موجود بین فرهن گها و ملل مختلف، به مانندگی هایی میان اندیشمندان و ادیبان این سرزمین ها پی ببریم. همین مسئله ما را بر آن داشت تا به مقایسة خاقانی شروائی  شاعر ایرانی  و جاندان   شاعر انگلیسی  دو ادیب بزرگ از دو کشور و دو دورة متفاوت با دو فرهنگ گونه گون مبادرت کنیم. با وجود فاصلة زمانی و مکانی موجود میان این دو شاعر برجسته، می توان شباهت هایی در نگاه آن دو به زنان یافت که در نوع خود باعث شگفتی است. این دیدگاه های مشترک در مدیح ههای این دو شاعر، و ویژگ یهای پسندیدة ممدوح در نگاه آنها نمود بارزی می یابد. در جستار حاضر، تلاش بر آن است تا با بررسی دو مدیحة برجسته از این دو شاعر، به سیمای زن آرمانی در باور آنها پی ببریم و با اشاره به پاره ای اشعار پراکنده، به دیدگاه حقیقی آنها دربارة زن عینیت بخشیم. در این میان، به وجوه مشترکی در این دیدگاه ها بر می خوریم که اساس این جستار را تشکیل می دهد.

کلیدواژه‌ها