بودلر و سپهری، در جست و جوی بهشت گمشده

نویسنده

استادیار، عضو هیئت علم یدانشگاه آزاد اسلام ی واحد اراک

چکیده

شارل بودلر و سهراب سپهری  دو شاعر فرانسوی و ایرانی  ازنظر اندیشه و هنر، نوآورترین شاعران عصر خود به شمار می روند. این دو شاعر درونگرا، دلزده از کرۀ خاکی، با هدف پی بردن به حقیقت هستی و رسیدن به دنیای ایده آل، همواره در جستوجوی آرمانشهری هستند که در آن بیاسایند؛ ازای نرو، به طبیعت، سفر، عرفان و... گرایش می یابند. در مقالة حاضر، به برخی اندیشه ها و مضامین شعر سپهری اشاره و این اندیشه ها و مضامین با مضامین اشعار بودلر همسنگ دانسته شده است. گرچه دیدگاه های سپهری و بودلر در مسیر جستوجوی بهشت گمشدة خود، شباهت های بسیاری دارند، تفاوتهای چشمگیری نیز دارند که آنها را از هم متمایز می کند. در این مقاله، همچنین، تشابه و تفاوت های محتوایی و اندیشۀ شاعرانۀ این دو شاعر با روکیردی تطبیقی از منظر ادبی و عرفانی بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها