مقایسة تطبیقى وصف طبیعت در دیوان صنوبرى و منوچهرى دامغانى

نویسنده

دانش آموختة دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقیقات

چکیده

در مقالة حاضر، وصف طبیعت در دیوان دو شاعر، صنوبرى و منوچهرى دامغانى، در چند قسمت، مقایسه و بررسى شده است: در قسمت اول، جایگاه و رسالت ادبیات تطبیقى بررسى و در قسمت دوم، مختصرى از زندگینامه صنوبرى و منوچهرى بیان شده است. در بخش بعدى، ویژگى هاى ادبى، فرهنگى و محیطى عصر صنوبرى و منوچهرى به طور جداگانه آورده شده است. براى آشنایى با محیط و شرایط زندگى این دو شاعر، شخصیت آنها و انعکاس آن در دیوانشان بررسى و در ادامه، اغراض و ویژگ ىهاى ادبى صنوبرى و منوچهرى مطالعه می شود. وصف طبیعت، مهم ترین موضوع ادبى در دیوان دو شاعر است که صنوبرى آن را در ادبیات عربى به یک نوع ادبى مستقل تبدیل ساخت. در پایان این قسمت، باتوجه به تأثیر بسیارى که ادبیات عربى و شعراى عرب بر اشعار منوچهرى داشته اند، تأثیر ادبیات عربى به طور عام و صنوبرى ب هطور خاص در دیوان منوچهرى بررسى شده است.

کلیدواژه‌ها