بررسى جنبه هاى نفوذ واژگان زبان فارسى در زبان هاى شبه قارۀ هند و پاکستان

نویسنده

چکیده

از آنجا که زبان پدیده اى زنده و نهادى اجتماعى است، همواره در سیر تحولى خود، به ویژه در برخورد با زبان هاى هم خانواده، تحت تأثیرعوامل سیاسى، اجتماعى، دینى و فرهنگى قرار مى گیرد و بنا به جایگاه و موقعیت خود، حالتى تأثیرگذار یا تأثیرپذیرنده پیدا مى کند. براثر این برخورد است که عناصرى از زبانى به زبان دیگر راه مى یابد و در موارد بسیارى سبب غناى زبان وام گیرنده می شود. البته این امر به زبان یا دوره اى خاص محدود نیست، بلکه مى توان گفت که این دادوستد زبانى و به ویژه واژگانى، تقریبا در تمامى زبان هاى زنده از قدیم ترین ایام رایج بوده و در علم زبان شناسى، به پدیده  «وام گیرى»  یا «قرض گیرى»  معرف است. در مقاله حاضر، کوشش شده است ضمن بیان اجمالى روند تأثیر و تأثّر قاموسى بین زبان ها به طور عام، نحوه ورود واژه هاى فارسى در زبان هاى رایج امروز شبه قارّه  تا آنجا که حدود مقاله اجازه مى دهد  و درنهایت، میزان دامنه نفوذ کلمات فارسى در زبان هاى متداول سرزمین بزرگ هند و پاکستان بررسى شود.

کلیدواژه‌ها