مطابقة فعل و فاعل در دو زبان فارسی و انگلیسی

نویسنده

‏مدرس دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب

چکیده

یکی از مواردی که به هنگام نوشتن، احتمال وقوع اشتباه یا خطا در آن بسیار است - به ویژه در زبان فارسی - مطابقة فعل و فاعل است. در این مقاله سعی شده است این مقوله با نگاهی تطبیقی در دو زبان فارسی وانگلیسی، و بیشتر از زاویه ویرایش، بررسی شود. 

کلیدواژه‌ها