پژوهشی تطبیقی در وجوه مشترک فرهنگ و ادبیات فارسی و یونانی

نویسنده

‏عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی _ واحد جیرفت

چکیده

دوکشور ایران و یونان با پیشینة تاریخی، سیاسی، فرهنگی و ادبی طولانی و عمیق و ریشه دار، همواره در طول تاریخ، ارتباطات بسیار مهم و گسترده ای با یکدیگر داشته اند: از این رو، در مقالة حاضر، روند پیوندهای مختلف سیاسی ،‏فرهنگی و ادبی دو کشور که در برخی موارد همگنی های بسیاری بین آنها وجود دارد، بررسی می شود. از آنجا که هدف ما از نوشتن این مقاله، بیشتر بیان مساثل فرهنگی و ادبی است، از جنبه های مبادلات تاریخی، سیاسی و تجاری ایران و یونان در عهد هخامنثس در می گذریم و بیشتر روابط ادبی و بعضا زبانی را بررسی می کنیم. باشدکه از این رهگذر، استمرار و حیات فرهنگی متقابل دوکشور در طول تاریخ بهتر شناخته شود. 

کلیدواژه‌ها