مفهوم ادبیات جهان

نویسندگان

1 ‏استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه ایلی نوی . امریکا

2 ‏استادیار ادبیات تطبیقی دانشگاه شیراز

چکیده

در مقالة حاضر، ابعاد مختلف مفهوم ادبیات جهان بررسی می شود. ‏ادبیات جهان، رابطة تنگاتنگی با ادبیات تطبیقی دارد و در واقع، مواد خام مطالعات پژوهشگر ادبیات تطبیقی را تشکیل می دهد. گوته _اندیشمند و نویسنده مشهور آلمانی _اولین کسی است که اصطلاح ادبیات جهان را در محافل ادبی مطرح و دیگران را به خواندن آن ترغیب کرد. به اعتقاد گوته، ادبیات، حد و مرز جغرافیای ندارد و دوستدار و پژوهشگر ادبیات،کتاب های مورد علاقه خود را براساس معیار های زیبایی شناسانه انتخاب می کند. 

کلیدواژه‌ها