تفاوت های نمادین واژه های اروپایی در فارسی و عربی

نویسنده

‏عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

چکیده

طبیعی است که گمان رود تفاوت های موجود به هنگام تفریس و تعریب در کلمات اروپای، ناشی از وجود حروف چهارگانه مخصوص در الفبای فارسی است یا تفاوتی که در عربی برای نشان دادن  “v”(ق) به چشم می خورد و یا میل به اشباع ضمه به «واو»» وکسره به «یاء»: حال آ نکه سخن از این محدوده ها بس فراتر می رود.

کلیدواژه‌ها