نگاهی تطبیقی به داستان یوسف و زلیخا (در قرآن مجید و تورات)

نویسنده

‏عضو هیئت علمی دانشگاه آ زاد اسلامی _ واحد بوشهر

چکیده

داستان یوسف و زلیخا به فرمرده قرآن مجید: «احسن القصص»، یعنی نیکو ترین، بهترین یا به عبارتی، غم انگیزترین داستان ها است. ‏این داستان، نخستین بار در تورات و سپس در قرآن مجید و پس از آن در تفسیر و منظومه های ادبی آ مده است. ‏دوازدهمین سوره قرآن مجید، سوره مبارکة یوسف است. از آ نجاکه بنای قرآن مجید بر ایجاز کامل است، این داستان نیز به صورت موجز بیان شده است. ‏بین روایت تورات و قرآن مجید، از این داستان، تفاوت های دیده می شود. در مقاله حاضر پس از مقدره ای کوتاه، این داستان، نقل و خلاصه آن به همراه این تفاوت ها بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها