بازتاب جشن مده در ثسر عربی دورة عباسی

نویسنده

‏عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

چکیده

ایرانیان در ادوار گذشته با نورافشانی ها و آتش افروزی ها، جشن و شادی هایشان را در اعیاد باستانی رونق می بخشیدند. در این میان، سده با آتش و آ تش افروزی انس و الفت بیشتری داشت! به نحوی که بعدها در عصر اسلامی عنوان «عیدالوقود» به خود گرفت. در پژوهش حاضر، با نگاهی اجمالی به تقدّس آ تش در نزد ایرانیان و با درنظرگرفتن ماهیت غیر اسلامی این عید، به چالش های به وجودآمده در تصادم آیین اسلام با عید سده اشاره شده و بازتاب برخی از سنت های این عید در ادب عربی عصر اسلامی در آثار شاعران عربی سرای و نیز فرسایش تدریجی این مشخصة فرهنگی در عدم هماهنگی فلسفة وجودی اش با دین اسلام به اجمال تحلیل شده است. 

کلیدواژه‌ها