بررسی تطبیقی دیدگاه سعدی و اندیشمندان غربی (مدیریت دربارة ظاهر و باطن افراد)

چکیده

انسان ها همیشه تلاش می کنند تصویر مطلوبی از خود در ذهن دیگران ایجاد کنند. تصور و قضاوت دیگران برای فرد اهمیت دارد. در افراد تمایلی وجود دارد که حتی ب ی هیچ نفع خاصی، تصور مثبتی از خود ارائه دهند و سعی کنند که دیگران آنان را بپذیرند و درموردشان خوب فکر کنند. زندگی سرشار از موقعیت هایی است که فرد بدون استفاده از هنر مدیریت برداشت در تعاملات و ارتباطات خود با دیگران دچار مشکل م یشود. برای برقراری ارتباطات مؤثر، لازم است افراد در انتخاب کلمات، لحن صدا، حرکات بدن و ظاهر خود تغییراتی ب هوجود آورند تا تصویر مطلو بتری از خود به نمایش گذارند. افراد بدون آنکه متوجه باشند، ازطریق طرز لباس پوشیدن، صحب ت کردن، ... تصویری در ذهن فرد مقابل ایجاد م یکنند که گاهی این تصویر، مثبت و گاهی منفی است. شاید تصور شود که خوب مطر ح کردن، بیشتر به خوش اقبالی فرد بستگی دارد؛ اما چنین نیست. اندیشمندان غربی مدیریت اعتقاد دارند مدیریت برداشت یک مهارت است و مانند هر مهارت دیگری می توان آن را آموخت و به کار بست. اما در دیدگاه سعدی که برای باطن اهمیت بیشتری قایل است اعتقاد بر آن است که هر فردی باید به باطن خود توجه کند و ظاهر خود را برای دیگران نیاراید. اگر فرد شایستگی های لازم را داشته باشد، آن شایستگ یها خودبه خود با مرور زمان برای دیگران آشکار خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


برکو، ری . ام. 1384 . مدیریت ارتباطات. ترجمة محمد اعرابی و داود ایزدی. چاپ چهارم. انتشارات دفتر
پژوه شهای فرهنگی.
بنتون، دبرا. 1382 . چگونه چون یک مدیر عالی بیندیشیم. ترجمة ایرج پاد. چاپ دوم. شرکت سهامی
انتشار.
دایر، وین. 1382 . وجود متعالی انسان. ترجمة محمدرضا آل یاسین. چاپ دوم. انتشارات هامون.
رزمجو، حسین. 1366 . شعر کهن فارسی در ترازوی نقد اخلاق اسلامی. چاپ اول. انتشارات آستان قدس
رضوی.
سعدی، مصلح بن عبدالله. 1384 . گلستان سعدی. ب هاهتمام محمدعلی فروغی. چاپ هفتم. انتشارات
خوارزمی.
+کاوی، استفان. 1384 . عادت هشتم. مهدی قراچه داغی. چاپ اول. نشر پیکان.
کوئن، بروس. 1385 . مبانی جامعه شناسی. ترجمة غلامعباس توسلی. چاپ دهم. انتشارات سمت.
ماکسول، جان. 1384 . صفت های بایستة یک رهبر. ترجمة عزیز کیاوند. چاپ هفتم. انتشارات فرا.
معین، محمد. 1375 . فرهنگ فارسی. چاپ نهم. انتشارات امیرکبیر.
مهرنگ، منصور. 1385 . بوستان سعدی. چاپ اول. انتشارات دستان.
Fincham, Robin, and Rhodes, Peter. 2005. Organizational Behavior. Fourth
Edition. Oxford University Press.
Kreitner, Robert and Kinicki, Angelo. 2004. Organizational Behavior. Sixth
Edition. McGraw-Hill.
Lussier, Robert. 2002. Human Relations in Organizations. 5th Edition.
McGraw-Hill.
Luthans, Fred. 2005. Organizational Behavior . Tenth Edition. McGraw-Hill.
McKenna, Eugene. 2006. Business Psychology and Organizational Behavior.
Fourth Edition. Psychology Press.
Robbins, Stephen. 1997. Managing Today. First Edition. Prentice-Hall.
______________ . 1992. Organizational Behavior. Fifth Edition.
McGraw-Hill.
Schermerhorn, James. 2004. Organizational Behavior. First Edition. John
Wiley and Sons.
Wiess, Joseph. 1996. Organizational Behavior and Change. First Edition. West
Publishing Company.
Yukl, Gary. 2006. Leadership in Organizations . Sixth Edition. Prentice-Hall.
Zenger, John and Folkman, Joseph. 2004. The Handbook for Leaders. First
Edition. McGraw-Hill.