نگاهى تطبیقى به شاهنامة فردوسى و ایلیاد و ادیسه هومر

نویسندگان

1 عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد جیرفت.

2 دانش آموختة دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت.

چکیده

فردوسى از نامورترین حماسه سرایان دنیا و از افتخارات زبان فارسى است که در اشعار خود از تاریخ ایران باستان و اعتقادات و باورهاى کهن ایرانى بهره ها جسته و اثرى بزرگ با نام شاهنامه خلق کرده است. جستار حاضر، نگاهى تطبیقى به اثر جاودانة این شاعر پارسی گوی و حماسة هومر شاعر نابیناى یونانى است. شاید در اولین نگاه، حماسى بودن این دو اثر نمایان تر باشد؛ اما با نگاهى عمی قتر، مى توان دیدگاه برابر و متفاوت میان آن دو را بررسی کرد، که همین مطلب، مدار اصلى این نوشتار است. در این مقاله سعى شده است در حدّ امکان، از تفاوت هایى که در اندیشة این دو شاعر دیده می شود، به ابعاد شخصیتى، نوع تفکّر و همّت آن دو پى برده و در این راستا نتیجه اى بى طرفانه گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


اسلامى ندوشن، محمدعلى. 1381 . چهار سخنگوى وجدان ایران. تهران: قطره.
حمیدیان، سعید. 1382 . شاهنامة فردوسى. تهران: قطره.
رزمجو، حسین. 1381 . قلمرو ادبیات حماسى ایران. 2ج. تهران: پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات
فرهنگى.
رنجبر، احمد. 1369 . جاذبه هاى فکرى فردوسى. تهران: امیرکبیر.
ریاحى، محمدامین. 1382 . سرچشمه هاى فردوسى شناسى. تهران: پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات
فرهنگى.
زرین کوب، عبدالحسین. 1384 . با کاروان حلّه. تهران: علمى.
. 1381 . نامورنامه. تهران: سخن.
شمیسا، سیروس. 1383 . انواع ادبى. تهران: فردوس.
صفا، ذبیح الله. 1378 . تاریخ ادبیات ایران. تهران: ققنوس.
عبادیان، محمود. 1369 . فردوسى و سنّت و نوآورى در حماسه سرایى. الیگودرز: گُهر.
کفافى، محمدعبدالسلام. 1382 . ادبیات تطبیقى. ترجمة سیدحسین سیدى. مشهد: آستان قدس رضوى.
معین، محمد. 1385 . فرهنگ فارسى. تهران: امیرکبیر.
نفیسى، سعید. 1385 الف. ادیسه )هومر(. تهران: بهزاد.
. 1385 ب. ایلیاد )هومر(. تهران: بهزاد.