بررسی تطبیقی خواهرم و عنکبوت جلال آل احمد با طاعون و بیگانه آلبر کامو

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

2 دکترى زبان وادبیات فرانسه، دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران مرکزی.

چکیده

دربارة جلال آل احمد و آثارش کم نوشته نشده؛ اما آنچه در این مقاله به آن توجه شده، از رنگی دیگر است. این مقاله، تلاشی است درجهت بررسی تأثیر اندیشه های آلبرکامو بر جلال آل احمد. اگر بپذیریم که ادبیات فرانسه بر برخی از نویسندگان ایرانی تأثیر گذاشته است، در گفتار حاضر، جایگاه جلال آل احمد به عنوان یکی از نامدارترین و اندیشمندترین نویسندة معاصر که آثارش ازحیث سیر تفکر و اندیشه با آلبر کامو شباهت هایی دارد، بررسی م یشود. با بررسی تطبیقی، تأثیر و تأثرهایی آشکار م یشود که قیاس آنها می تواند در بسیاری از موارد راهگشای پژوهشگران در درک بهینة آثار ادبی این نویسنده باشد. جهت نیل به این مقصود، در این مقال سعی شده است با انجام نقد روان شناسی از دیدگاه ژاک لاکان 1 و نشانه شناسی رولان بارت 2، برروی یکی از داستان های کوتاه جلال آل احمد با نام خواهرم و عنکبوت، بتوانیم به ژرفای متن نفوذ کنیم و ناخودآگاه آن را بیرون بکشیم و مضامینی مانند نیهیلیسم، ماشینیسم و مدرنیته ستیزی را که این نویسندة ایرانی با الهام از تفکرات و اندیشه های کامو به عاریت گرفته است، استخراج کنیم، و به این ترتیب، به تشابهات و مشترکات فکری این دو نویسنده پی ببریم.

کلیدواژه‌ها


شرق، تهران. ،« راه هاى افتخار » . آرزم، محسن. 1384
در: یادنامة جلال آل احمد، به کوشش علی دهباشی، چاپ اول، ،« جلال آ لاحمد » . استعلامی، محمد. 1378
تهران: شهاب ثاقب.
اسحاقیان، جواد. 1384 . سایه های روشن در داستان های جلال. چاپ اول. تهران: گل آذین.
پنج داستان، چاپ اول، تهران: انتشارات فردوس. ،« خواهرم و عنکبوت » . آ لاحمد، جلال. 1371
. 1372 . غربزدگی. چاپ چهارم. تهران: انتشارات فردوس.
. 1374 مکالمات. تهران: انتشارات فردوس.
عابدینی، حسن. 1366 . صدسال داستان نویس . ی جلد دوم. چاپ اول. تهران: تندر.
کامو، آلبر . 1375 . طاعون. ترجمة رضا سیدحسینی. چاپ دهم. تهران: نیلوفر.
میرزایی، حسین. 1380 . جلال اهل قلم )زندگی، آثار و اندیشه های جلال آل احمد(. چاپ اول. تهران: سروش
)انتشارات صداوسیما(.
Lagarde, André; Michard, Laurent. 2001. Collection Littéraire de lagarde et
Michard , 20e siècle. Paris: Bordas/ HER.